Wypożyczalnia busów Warszawa, Łódź, wynajęcie busa, wypożyczalnia dostawcze, dostawczych warszawa
/ Regulamin

Regulamin

Dla pełnej jasności współpracy z naszą firmą dołączamy umowę, którą Klient będzie musiał podpisać przed wynajem pojazdu. Zapoznaj się z nią na spokojnie i w przypadku pytań skontaktuj się z nami 791-920-000

Umowa wynajmu pojazdu – Autoselekcja

Firma GSM SOLUTION wynajmuje NAJEMCY; do użytkowania samochód na warunkach określonych niniejszą umową.

 1. Przedmiotem wynajmu jest samochód marki ………………………………………………………………………………………….,nr rejestracyjny…………………………………., stan licznika: ……………………..….., stan paliwa ……………………….
 2. NAJEMCA wpłaca firmie GSM SOLUTION kaucję w wysokości 1000,00zł. NAJEMCA zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych oraz kar umownych, a także wyraża zgodę na rozliczenie ich z kaucji. Jeżeli wysokość wpłaconej kaucji nie pokryje wszystkich szkód NAJEMCA zobowiązuje się do dopłaty różnicy.

Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy rozliczeniu się z firmą GSM SOLUTION: kradzież samochodu, przywłaszczenie, próba przywłaszczenia

– całkowita utrata kaucji; zgubienie kluczyków – 1230,00zł; zgubienie dowodu rejestracyjnego – 615,00zł; uszkodzenie obręczy ze stopów lekkich (aluminiowa felga) – 1050,00zł, uszkodzenie wynajętego samochodu – do wysokości kaucji; uszkodzenia wnętrza samochodu np. tapicerka, podsufitka, plastiki

– wartość usunięcia usterki w autoryzowanym serwisie + 50%; jeżeli samochód zostanie oddany z niewłaściwym stanem paliwa i stanem płynu do spryskiwaczy to firma GSM SOLUTION obciąży NAJEMCĘ kosztami za brakujące paliwo lub płyn do spryskiwaczy wg. cennika ORLEN + 23% plus kosztami serwisowymi 61,00zl; uszkodzenie samochodu powodujące, że wartość naprawy przekracza wartość samochodu – całkowita utrata kaucji; brakujące lub podmienione części – dwukrotna wartość tych części według cen dealera danej marki; spowodowanie niemożności wynajmu samochodu z winy NAJEMCY – proporcjonalnie do ilości dni postoju pojazdu tzn. do czasu zakończenia jego naprawy (jeden dzień – cena dobowego wynajmu). Wysokość pozostałych kosztów naprawy wynajętego samochodu i wartość brakujących elementów pojazdu, nie uwzględnionych powyżej ustala firma GSM SOLUTION m.in. w oparciu o wycenę autoryzowanego serwisu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji w pojeździe bez zgody firmy GSM SOLUTION pod rygorem utraty kaucji.

Rozliczenie kaucji następuje zawsze dopiero w momencie zwrotu pojazdu z wyłączeniem sytuacji opisanych powyżej. Firma GSM SOLUTION ma prawo do zatrzy-mania kaucji do czasu naprawy uszkodzonego pojazdu, ustalenia kosztów związanych z usunięciem usterek bądź wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela.

 1. Firma GSM SOLUTION wynajmuje pojazd NAJEMCY w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń i wad. Wszelkie widoczne usterki i uwagi dotyczące stanu pojazdu należy zgłosić do pracownika firmy GSM SOLUTION w momencie odbioru pojazdu.
 2. Podczas okresu wynajmu NAJEMCA zobowiązany jest do regularnego sprawdzania poziomu oleju, płynu chłodzącego, kontroli ciśnienia w ogumieniu. Niezastosowanie się do powyższego czyni NAJEMCĘ odpowiedzialnym za szkody wynikające z tego rodzaju zaniedbania. W przypadku pojawienia się lampki kontrolnej na desce rozdzielczej NAJEMCA zobowiązany jest do powiadomienia firmę GSM SOLUTION pod numerem telefonu +48 791 920 000
 3. NAJEMCA zobowiązany jest do stawienia się w autoryzowanym serwisie samochodowym w czasie i miejscu wyznaczonym przez firmę GSM SOLUTION w przy-padku awarii, której nie usunięcie może skutkować w szczególności kolejnymi usterkami, stwarzaniem zagrożenia w ruchu lub brakiem właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą. Obowiązek ten dotyczy również stawienia się w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu, jeśli przypada on na okres użytkowania samochodu. W przypadku nie zastosowania się NAJEMCY do obowiązków wskazanych w zdaniu poprzedzającym zobowiązany on będzie do zapłaty kary umownej w kwocie 1230,00 zł za każde niezastosowanie się do powyższego.
 4. NAJEMCA jest zobowiązany zwrócić pojazd w takim stanie w jakim go wynajął – w takim samym stanie czystości jaki odebrał, z kompletem opon /5 szt./, z dokumentami i wyposażeniem dodatkowym. W przypadku zwrotu brudnego pojazdu NAJEMCA zostanie obciążony kwotą 150,00zł. NAJEMCA nie może myć pojazdu w myjniach automatycznych (tzw. szczotkach) pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł.
 5. NAJEMCA jest zobowiązany zwrócić pojazd z takim samym stanem paliwa i płynu do spryskiwaczy jaki był w chwili przekazania pojazdu przez firmę GSM SOLUTION.
 6. W dacie zwrotu pojazdu sporządzony jest protokół zdawczo-odbiorczy, który określa stan techniczny pojazdu po jego wynajmie. Protokół dla swej ważności musi zostać podpisany przez obie Strony umowy wynajmu pojazdu. W przypadku nie podpisania protokołu przez NAJEMCĘ uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisem firmy GSM SOLUTION. Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu odbiorczego w momencie zwrotu pojazdu (np. pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nieoświetlonym) firma GSM SOLUTION sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak będzie to możliwe (np. po umyciu pojazdu) i uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym firmy GSM SOLUTION. Podpisanie protokołu nie zwalnia NAJEMCY od odpowiedzialności za szkody, których nie można było wykryć przy zwrocie samochodu.
 7. Każde przedłużenie wynajmu należy zgłosić najpóźniej na 12 godzin przed zakończeniem pierwotnego okresu wynajmu. Przedłużenie okresu wynajmu, możliwe jest po uzyskaniu zgody firmy GSM SOLUTION i zapłaty z góry czynszu wynajmu za dodatkowy przedłużony okres wynajmu – przelewem na rachunek bankowy firmy GSM SOLUTION.
 8. NAJEMCA zwraca samochód w terminie określonym umową. Samowolne przedłużenie okresu wynajmu pow. 1 godziny powoduje naliczenie kary w wysokości potrójnej dobowej stawki wynajmu za każdą rozpoczętą dobę.
 9. Wynajem samochodu zaczyna się i kończy w określonym terminie oraz tym samym miejscu chyba, że umowa najmu pojazdu stanowi inaczej.
 10. W przypadku, gdy NAJEMCA odda pojazd przed terminem określonym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wynajmu nie będzie możliwy.
 11. Pojazd ubezpieczony jest w zakresie OC i AC. Udział własny NAJEMCY w szkodach rozliczanych w ciężar polisy AutoCasco wynosi: 1000,00 zł od każdej szkody. Ubezpieczenie zwalnia (z zastrzeżeniem postanowień o opłacie w związku ze zdarzeniem) NAJEMCĘ (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i innych uszkodzeń pojazdu z wyjątkiem wszelkich zdarzeń, które stanowić będą o odmowie wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy działań lub zaniedbań NAJEMCY.
 12. NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z winy NAJEMCY nie objęte zakresem ubezpieczenia AC, a także szkody objęte zakresem ubezpieczenia AC, których wysokość nie przekracza 500,00zł.
 13. Najemca zobowiązany jest:

• przestrzegania przepisów prawa,
• przestrzegania ogólnych warunków ubezpieczenia określonych przez Ubezpieczyciela,
• zapłaty na własny koszt mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów prawa,
• nie przewożenia większej ilości pasażerów niż ilość przewidziana w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu,
• nie popychania lub ciągnięcia innego pojazdu lub przyczepy samochodem,
• nie wwożenia na lub wywożenia poza polski obszar celny dóbr zabronionych przepisami celnymi,
• nie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków lub leków powodujących zaburzenia świadomości,
• nie brania udziału w rajdach, wyścigach, zawodach itp.,
• nie używania samochodu do jazdy po drogach i terenach nie utwardzonych
• nie przewożenia pojazdem środków żrących, brudzących, o ostrych krawędziach lub innych mogących uszkodzić pojazd lub zabrudzić go itp.,
• nie demontowania, nie przestawiania foteli w wynajmowanym pojeździe,
• nie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym też samochodu osobowego w charakterze samochodu dostawczego.

 1. W samochodzie obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 1000,00zł.
 2. Bez zgody firmy GSM SOLUTION, NAJEMCY nie wolno pod rygorem utraty kaucji zarobkowo przewozić osób lub rzeczy wynajętym pojazdem oraz nie wolno podnajmować pojazdu.
 3. NAJEMCA może prowadzić auto pod warunkiem, że ukończył 21 lat, posiada ważne prawo jazdy i jest ono ważne co najmniej na 6 miesięcy wcześniej przed zawarciem Umowy Najmu Pojazdu.
 4. Osoba trzecia może prowadzić samochód, o ile spełnia wymagania dotyczące ukończonego wieku, ważności prawa jazdy. NAJEMCA ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie bądź nieprzestrzeganie ogólnych warunków najmu i Umowy Najmu Pojazdu przez wskazaną przez niego osobę trzecią.
 5. Firma GSM SOLUTION zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru samochodu, jeśli NAJEMCA nie będzie przestrzegał któregokolwiek z postanowień Umowy Najmu Pojazdu i ogólnych warunków najmu. Firma GSM SOLUTION ma prawo obciążyć NAJEMCĘ wszelkimi poniesionymi kosztami związanymi z odbiorem samochodu lub też ze stwierdzonymi uszkodzeniami.
 6. Samochód nie ma prawa opuszczać granic RP bez zgody firmy GSM SOLUTION
 7. Firma GSM SOLUTION nie jest odpowiedzialna za rzeczy pozostawione w samochodzie po zwróceniu samochodu firmie, a odbiór tych rzeczy odbywa się na koszt NAJEMCY.
 8. NAJEMCA jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw uszkodzeń samochodu powstałych w czasie trwania najmu i nie wynikających ze zwykłego zużycia rzeczy. NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność finansową niezależnie od wykupienia polisy AC za szkody powstałe na pojeździe w razie:

• wykorzystania pojazdu niezgodnie z Umową Najmu Pojazdu,
• kradzieży radia,
• uszkodzenia dachu, podwozia lub wnętrza wynajmowanego samochodu,
• uszkodzenia kół w tym opon i felg,
• prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, włączając koszty związane z odpowiedzialnością • • • firmy GSM SOLUTION w stosunku do osób trzecich

 1. Postępowanie w przypadku kolizji, wypadku lub kradzieży samochodu. W razie wypadku drogowego NAJEMCA zobowiązany jest:

• uzyskać stosowne oświadczenie ze wszystkimi danymi uczestników wypadku oraz świadków wraz z ich podpisami,
• nie pozostawiać pojazdu bez opieki lub zabezpieczenia,
• zawiadomić policję natychmiast, jeśli trzeba udowodnić winę drugiej strony i gdy są ranni dodatkowo natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe,
• wypełnić druk zgłoszenia wypadku w ciągu 24 godzin i przesłać go do biura firmy GSM SOLUTION,
• w przypadku kradzieży samochodu należy natychmiast powiadomić policję i firmę GSM SOLUTION.

 1. Firma GSM SOLUTION, nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, straty które zostały spowodowane wadą lub awarią wynajętego samochodu.
 2. NAJEMCA nie może dokonać żadnych napraw samochodu, za wyjątkiem zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego dalszą jazdę samochodem. W takim przypadku NAJEMCA powinien niezwłocznie zawiadomić telefonicznie przedstawiciela firmy GSM SOLUTION o zaistniałej sytuacji.
 3. Wypowiedzenie Umowy Najmu Pojazdu. Firma GSM SOLUTION ma prawo wypowiedzieć Umowę Najmu Pojazdu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

• jakiejkolwiek zwłoki z zapłatą,
• jeśli NAJEMCA używa samochód sprzecznie z Umową Najmu Pojazdu lub z jego przeznaczeniem

 1. W przypadku nieuregulowania należności w terminie, firma GSM SOLUTION ma prawo do naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki oraz obciążenia kosztami postępowania. Odsetki zostaną skalkulowane wg aktualnej ustalonej stopy procentowej.
 2. Obowiązuje limit kilometrów w wysokości …………………………………………km. NAJEMCA zobowiązany jest zapłacić 0,49zł za każdy kilometr powyżej ustalonego limitu.
 3. NAJEMCA pokrywa w pełnej wysokości wszystkie mandaty, kary, opłaty za parkowanie, opłaty za wjazdy do miast, opłaty autostradowe podczas użytkowania pojazdu i upoważnia firmę GSM SOLUTION do przekazania wszelkim organom egzekucyjnym danych osobowych wraz z Umową Wynajmu Pojazdu. W sytuacji, gdy firma GSM SOLUTION otrzyma mandat karny będący wynikiem wykroczenia NAJEMCY, firma SIDKOM s.c. wskaże kierującego odpowiednim organom i poinformuje o zaistniałej sytuacji NAJEMCĘ drogą listową. Firma GSM SOLUTION obciąży NAJEMCĘ opłatą administracyjną w wysokości 123,00 zł.
 4. Wszystkie podane ceny są wyrażone w wartościach brutto i zawierają podatek VAT.
 5. Jeżeli NAJEMCA nie zwróci pojazdu do 12 godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu i nie skontaktuje się z firmą GSM SOLUTION, firma GSM SOLUTION poinformuje organy ścigania o kradzieży, a wszelkie konsekwencje i koszty wynikające z wszczęcia poszukiwania pojazdu ponosi NAJEMCA.
 6. NAJEMCA potwierdza, że przekazane przez niego dane do Umowy są prawdziwe. NAJEMCA zgadza się na przechowywanie jego danych osobowych oraz kopii dokumentów w bazie firmy GSM SOLUTION oraz na przetwarzanie tych danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w celu realizacji Umowy. NAJEMCA zgadza się na udostępnianie jego danych osobowych wszelkim znanym organom Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku popełnienia występków lub wykroczeń drogowych za które jest zobowiązany zapłacić, jak również dla celów związanych z ubezpieczeniami OC/AC/NNW.
 7. Wszelkie zmiany Umowy Najmu i niniejszych Ogólnych Warunków Najmu muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 10. Najemca podpisem pod niniejszą umową oświadcza, że zapoznał się z powyższymi warunkami najmu oraz, że są one dla niego zrozumiałe i w pełni je akceptuje.

  Skontaktuj się z nami!

  +48 791 920 000
  biuro@busybus.pl

  ul. Hirszfelda Ludwika 16
  02-776 Warszawa